REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKIN CHEMISTS


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKIN CHEMISTS


Sklep internetowy Skin Chemists troszczy się o prawa konsumenta. Dlatego na wstępie niniejszego regulaminu informujemy Państwa, iż wszelkie postanowienia umów zawartych przez przedsiębiorcę z konsumentem mniej korzystne dla niego niż przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) są nieważne, natomiast w ich miejsce stosuje się odpowiednie przepisy powołanej ustawy. Postanowienia niniejszego regulaminu w jakimkolwiek stopniu nie ograniczają praw konsumenta lecz stanowią realizację obowiązków przedsiębiorcy nałożonych powołaną ustawą mających na celu, przede wszystkim, poinformowanie konsumenta o przysługujących mu prawach celem umożliwienia ich realizacji.


Rozdział I

Postanowienia ogólne


 1. Sklep internetowy Skin Chemists Poland, zwany w dalszej części regulaminu „Sklepem”, dostępny pod adresem www.skinchemists.com.pl.Klient jest prowadzony przez  firmę Skin Chemists Poland Sp. z o.o. pod adresem ul. Poznańska 8 lok. 91, 30-012 Kraków NIP 6772391699, REGON 3622313119, tel. 504476604 adres e – mail: [email protected] Firma Skin Chemists Poland Sp. z o.o. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 2. Sklep jest administratorem danych osobowych przetwarzanych celem realizacji postanowień niniejszego regulaminu. Dane osobowe przetwarzane są w celach i na zasadach określonych w Polityce prywatności, dostępnej na stronie internetowej Sklepu. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do wglądu w treść tych danych, a także do ich aktualizacji i poprawiania.

 3. Do dokonania zakupów w Sklepie konieczne jest posiadanie sprzętu komputerowego (komputer stacjonarny, tablet, smartphone) posiadającego najnowszą wersję przeglądarki internetowej, oraz spełniający jej wymagania.

 4. Klientom i innym osobom korzystającym ze Sklepu zabrania się wprowadzania na stronie internetowej Sklepu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

 5. Wszystkie produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie są nowe i zostały dopuszczone do użytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sklep ma obowiązek dostarczenia Klientowi zakupionych produktów w stanie wolnym od wad.

 6. Sklep dostarcza zakupione produkty wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 7. Postanowienia regulaminu dotyczą Klientów sklepu zarówno będących konsumentami jak i przedsiębiorcami, za wyjątkiem postanowień Rozdziału IX oraz Rozdziału XII ust. 2, które dotyczą wyłącznie konsumentów.

 

Rozdział II

Definicje


1. Słownik pojęć stosowanych w regulaminie:

 1. Konsument: osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca zakupu w Sklepie związanego bezpośrednio z tą działalnością.

 3. Dni robocze: dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 4. Klient: konsument lub przedsiębiorca dokonujący zakupu w Sklepie.

 5. Newsletter: nieodpłatna elektroniczna usługa marketingowa świadczona przez Sklep na rzecz Klienta polegająca na wysyłaniu pocztą elektroniczną na podany przez Klienta adres e – mail za jego zgodą informacji o produktach oferowanych w sklepie, aktualnych promocjach, wyprzedażach i innych informacji przydatnych w celu dokonywania zakupów.

 6. Produkt: towar będący rzeczą ruchomą oferowany do sprzedaży w Sklepie.

 7. Formularz rejestracji: formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej Sklepu, umożliwiający Klientowi podanie danych niezbędnych do założenia konta umożliwiającego dokonanie zakupów.

 8. Konto: oznaczony indywidualnym loginem i hasłem zbiór danych zawierający dane osobowe klienta oraz dane o dokonanych przez klienta zakupach, a także inne dane konieczne w celu dokonywania zakupów w Sklepie.

 9. Formularz zamówienia: formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej Sklepu umożliwiający klientowi dokonanie zakupu produktu.

 10. Formularz odstąpienia: dostępny na stronie internetowej sklepu formularz umożliwiający konsumentowi skorzystanie z ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, przy czym dla skutecznego skorzystania z ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży nie jest konieczne skorzystanie z formularza dostępnego na stronie internetowej.

 
Rozdział III
Rejestracja
 
 1. W celu dokonania zakupu w Sklepie nie jest konieczne dokonanie rejestracji.

 2. Klient dokonuje rejestracji poprzez kliknięcie pola zarejestruj się i wypełnienie formularza rejestracji polegającego na wpisaniu wymaganych danych i postępowaniu zgodnie z informacjami generowanymi automatycznie przez stronę internetową Sklepu.

 3. Klient wyraża w formularzu rejestracji zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych w celu dokonywania zakupów w Sklepie i realizacji zobowiązań Sklepu związanych z dokonywanymi zakupami, a także akcjami promocyjnymi Sklepu (w szczególności w celu świadczenia usługi newsletter jeżeli usługa ta została wybrana przez Klienta).

 4. Sklep niezwłocznie potwierdza założenie konta poprzez wysłanie wiadomości e- mail na podany adres elektroniczny Klienta.

 5. Dokonując rejestracji Klient może zamówić usługę newslettera, usługa ta może być zamówiona także w późniejszym okresie poprzez kliknięcie pola „zapisz się na newsletter”.

 6. Klient może w każdym czasie zrezygnować z usługi newslettera poprzez poinformowanie drogą mailową obsługę sklepu SkinChemists Polska [email protected]
Rozdział IV
Produkty oferowane do sprzedaży, ich ceny oraz koszt wysyłki


 1. Na stronie internetowej Sklepu znajdują się podzielone tematycznie zdjęcia i dokładny opis produktów oferowanych do sprzedaży zawierający niezbędne informacje o właściwościach produktu takie jak: skład chemiczny, opis działania, wskazania do stosowania, przeciwskazania, wygląd zewnętrzny opakowania produktu i jego pojemność.

 2. Przy każdym opisie produktu znajduje się jego cena będąca ceną brutto, tj. zawierającą podatek od towarów i usług (VAT), przy czym cena ta nie zawiera kosztów wysyłki produktu.

 3. W przypadku produktów, których stosowanie niesie za sobą duże ryzyko reakcji alergicznej, Klient jest o tym informowany w ramach opisu produktu, a ponadto w treści opisu zalecane jest zamówienie w sklepie, przed dokonaniem zakupu produktu, próbki produktu celem sprawdzenia czy nie występuje reakcja alergiczna lub inne przeciwwskazania do stosowania (wszystkie postanowienia regulaminu dotyczące zakupu produktu stosuje się również do zakupu próbki produktu).

 4. Koszt zakupu produktu jest powiększony o koszt wysyłki w kwocie podanej w sposób wyraźny na stornie internetowej sklepu oraz potwierdzony każdorazowo po wypełnieniu formularza zamówienia,  przy czym w przypadku dokonania jednorazowo zakupu produktów za cenę 500zł lub wyższą wysyłka produktu jest darmowa.

 5. Informacje podane na stornie internetowej sklepu w tym również opis towaru i jego cena nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t.) lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 powołanej ustawy.

 
Rozdział V
Zawarcie umowy sprzedaży
 
 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Klient powinien wykonać następujące czynności:

 1. Zalogować się na swoje konto na stronie internetowej Sklepu.

 2. Wybrać produkty, którymi jest zainteresowany spośród produktów oferowanych na stronie internetowej Sklepu poprzez kliknięcie przy danym produkcie pola „dodaj do koszyka”.

 3. Przejść do formularza zamówienia poprzez kliknięcie pola „do kasy”.

 4. Wypełnić formularz zamówienia zgodnie z instrukcjami generowanymi automatycznie przez stronę internetową Sklepu, przy czym w treści formularza zamówienia automatycznie generuje się lista produktów wybranych uprzednio przez Klienta, z możliwością usunięcia każdego spośród nich z listy, a po wypełnieniu formularza Klient jest informowany o całkowitych kosztach swojego zamówienia (suma cen brutto wszystkich wybranych produktów, koszt wysyłki, koszt płatności za pobraniem).

 5. Potwierdzić zamówienie poprzez kliknięcie pola „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, przy czym wybierając to pole Klient zobowiązuje się tym samym do zapłaty podanej ceny.

 6. Potwierdzenie zamówienia nie jest możliwe bez podania obowiązkowych danych formularza zamówienia zgodnie z instrukcjami generowanymi automatycznie na stronie internetowej.

 7. Wybierając pole „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient przesyła do sklepu formularz zamówienia składając tym samym ofertę zawarcia ze Sklepem umowy sprzedaży (zakupu) wybranych produktów.


 1. Sklep niezwłocznie po kliknięciu przez Klienta pola „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. informuje Klienta o zawarciu umowy sprzedaży poprzez wysłanie wiadomości e – mail na adres elektroniczny Klienta, przy czym wiadomość ta zawiera pola umożliwiające przekierowanie Klienta do niniejszego regulaminu. Z chwilą otrzymania przez Klienta wskazanej wiadomości e – mail umowa sprzedaży zostaje zawarta .

 2. W przypadku niewysłania przez Sklep wiadomości e- mail, o której mowa w ust. 2 w terminie 5 dni od przesłania formularza zamówienia, złożone zamówienie zostaje anulowane, a uiszczona przez Klienta cena zostanie w terminie 14 dni roboczych zwrócona . Zwrot ceny nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 3. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży sklep wystawia paragon fiskalny, a na żądanie Klienta złożone w formularzu zamówienia również  fakturę VAT.

 4. Paragon fiskalny lub faktura VAT zostaną doręczone Klientowi wraz z produktem.

 5. Wyjątkowo, w uzasadnionych wypadkach, w szczególności w razie niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub w razie braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 dni licząc od daty zawarcia umowy i w tym terminie zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Zwrot ceny nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 
Rozdział VI
Płatność

 1. Sklep umożliwia Klientom następujące formy płatności:


 1. płatność za pobraniem przy odbiorze towaru (wybór tej formy płatności wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 14,99 zł),

 2. przelew bezpośredni na rachunek bankowy sklepu,

 3. płatność kartą kredytową,

 4. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności internetowych.


 1. Klient wybiera formę płatności wypełniając formularz zamówienia.

 2. Wybierając formę płatności płatność za pobraniem przy odbiorze towaru Klient zobowiązuje się do dokonania płatności w chwili odbioru produktu do rąk kuriera.

 3. Wybierając formę płatności przelew bezpośredni Klient zobowiązuje się do dokonania płatności w terminie 5 dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży.

 4. Wybierając formę płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności internetowych lub kartą kredytową, klient jest zobowiązany do dokonania płatności niezwłocznie po kliknięciu pola „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, w takim wypadku Klient bezpośrednio po kliknięciu pola „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” zostanie automatycznie przeniesiony na stronę internetową umożliwiającą dokonanie płatności.


Rozdział VII
Terminy dostarczenia produktów


 1. Zakupione produkty zostaną dostarczone do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej w terminie najpózniej 5 dni roboczych liczonych:


 1. w przypadku płatności za pobraniem od zawarcia umowy sprzedaży,

 2. w przypadku pozostałych form płatności przewidzianych niniejszym regulaminem od daty uznania rachunku bankowego Sklepu (wpływ środków wpłaconych przez Klienta na rachunek bankowy Sklepu).


 1. Zakupione produkty są dostarczane na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia w godzinach 8-16.

 2. Sklep będzie informował Klienta o aktualnym stanie wysyłki produktów wysyłając wiadomości e – mail na wskazany przez Klienta adres elektroniczny.

 3. Przy odbiorze towaru Klient powinien zwrócić uwagę na stan przesyłki i zbadać jej zawartość w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego przesyłki, niekompletności dostarczonych produktów lub ich niezgodności z zamówieniem Klient powinien w obecności kuriera sporządzić protokół szkody (opisać nieprawidłowości przesyłki) celem ułatwienia sobie złożenia reklamacji Produktu. Sklep zaznacza jednak, iż sporządzenie w/w protokołu nie jest warunkiem koniecznym uwzględnienia reklamacji.

 

Rozdział VIII

System rabatowy / wyprzedaże


 1. Sklep w sposób wybrany przez siebie może stosować rabaty w stosunku do cen towarów oferowanych do sprzedaży, w szczególności poprzez dostarczanie Klientom kodów rabatowych poprzez usługę newsletter.

 2. W przypadku organizowania przez sklep wyprzedaży towaru, jest to w sposób wyraźny podane do wiadomości Klientów poprzez wyodrębnienie na stronie internetowej Sklepu towarów objętych wyprzedażą.

 3. W przypadku gdy ceny towarów objętych wyprzedażą są niższe o przynajmniej 20% od cen tych samych towarów przed wyprzedażą, co jest wyraźnie podane do wiadomości Klienta na stronie internetowej Sklepu, w stosunku do tych towarów nie będą uwzględniane rabaty, o których mowa w ust. 1.

 4. W przypadku wyprzedaży czas dostawy towarów może być wydłużony, przy czym nie więcej niż do 7 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży.   

 

Rozdział IX

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny


 1. Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni licząc od objęcia zakupionego produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (od doręczenia produktu).

 2. W przypadku dokonania zakupu, który obejmuje wiele produktów dostarczanych osobno partiami, termin, o którym mowa w ust. 1 powyżej liczony jest od objęcia w posiadanie (doręczenia) ostatniej partii.

 3. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 nie zobowiązuje Klienta do ponoszenia jakichkolwiek kosztów za wyjątkiem:


 1. kosztów dostarczenia produktu w sytuacji gdy Klient wybrał sposób dostarczenia produktu, inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep. W takiej sytuacji Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 2. bezpośrednich kosztów zwrotu produktu.


 1. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 jest dokonywane poprzez złożenie przez Klienta oświadczenia na piśmie i przesłanie go na adres Sklepu, wysłanie oświadczenia faksem na numer faksu Sklepu lub poprzez wysłanie wiadomości e – mail na adres elektroniczny Sklepu, przy czym do zachowania 14 dniowego terminu odstąpienia wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Adres Sklepu, numer faksu Sklepu, a także adres elektroniczny Sklepu są wskazane w Rozdziale I ust. 1.

 2. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy poprzez wysłanie wiadomości e - mail Sklep niezwłocznie prześle Klientowi wiadomość e – mail z potwierdzeniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu, o którym mowa w ust. 4 może być złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, przy czym wykorzystanie formularza nie jest warunkiem skuteczności odstąpienia.   

 4. Klient odstępując od umowy w trybie, o którym mowa w ust. 1 ma obowiązek zwrócić zakupione produkty poprzez odesłanie ich na adres Sklepu podany w rozdziale I ust. 1 niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, przy czym do zachowania terminu wystarczy wysłanie produktów przed jego upływem.

 5. Klient odstępujący od umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania (działania) produktu.

 6. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, przy czym Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot ceny nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 7. Pouczenie o prawie odstąpienia jest dodatkowo zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

 8. Sklep wyjaśnia, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:


 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,


 1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,


 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,


 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,


 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,


 1. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, 1. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,


 1. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,


 1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,


 1. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, 1. zawartej w drodze aukcji publicznej,


 1. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,


 1. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


Rozdział X

Postępowanie reklamacyjne


 1. Jeżeli dostarczony produkt ma wadę Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji (rękojmia za wady w rozumieniu przepisów art. 556 – 576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t.).

 2. W celu zgłoszenia reklamacji Klient powinien pobrać ze strony internetowej Sklepu formularz reklamacji, wypełnić go i odesłać wraz z wadliwym produktem na adres Sklepu podany w Rozdziale I ust. 1 dołączając do przesyłki paragon fiskalny lub fakturę VAT, a także protokół szkody, o którym mowa w rozdziale VII ust. 4, jeżeli został sporządzony.

 3. Obowiązek odesłania produktu do sklepu nie dotyczy sytuacji gdy przedmiotem reklamacji jest dostarczenie przesyłki w stanie niezupełnym polegającym na braku części zamówionych Produktów. W takim wypadku wystarczające jest odesłanie dokumentów, o których mowa w ust. 1.

 4. W formularzu reklamacji Klient powinien w szczególności opisać wadę Produktu oraz wskazać jaką formą uwzględnienia reklamacji jest zainteresowany, tj.


 1. wymiana Produktu na wolny od wad,

 2. zwrot uiszczonej ceny,

 3. uzupełnienie zamówienia o brakujący towar lub częściowy zwrot uiszczonej ceny (w przypadku zamówienia niekompletnego).


 1. Sklep niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji poinformuje Klienta na piśmie o uwzględnieniu lub braku uwzględnienia reklamacji i dalszej procedurze związanej z realizacją uprawnień Klienta.

 2. W razie uwzględnienia reklamacji Sklep wymieni produkt wadliwy na wolny od wad lub w wypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 uzupełni zamówienie o brakujący towar, z zastrzeżeniem ust. 7. Produkty wolne od wad zostaną odesłane do klienta nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia uwzględnienia reklamacji, na ten sam adres, na który została wysłana przesyłka dotknięta wadą, chyba, że Klient wskaże inny adres.

 3. W razie gdy wymiana produktu lub uzupełnienie zamówienia jest niemożliwe, w szczególności z powodu wyczerpania zapasów towaru Sklep zwróci Klientowi uiszczoną cenę w całości lub w przypadku reklamacji niekompletnej przesyłki w części odpowiadającej cenie brakujących produktów, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia uwzględnienia reklamacji. Zwrot ceny nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 4. W razie uwzględnienia reklamacji Sklep zwróci Klientowi koszty odesłania wadliwego produktu w terminie 10 dni roboczych od dnia uwzględnienia reklamacji, a produkt wolny od wad zostanie przesłany do Klienta na koszt Sklepu.

 5. Przepisy niniejszego rozdziału nie pozbawiają Klienta prawa do skorzystania z innych form ochrony jego praw w przypadku wad Produktu przewidzianych przepisami prawa.

 6. Produkty nie są objęte gwarancją.

 

Rozdział XI

Wymiana towaru


 1. W przypadku gdy Klient chce wymienić zakupiony w Sklepie towar wolny od wad na inny towar powinien w tym celu skontaktować się w formie wiadomości e – mail ze Sklepem, celem uzgodnienia warunków ewentualnej wymiany.

 2. Sklep nie jest zobowiązany do dokonania wymiany, jednak w miarę swoich możliwości dołoży wszelkich starań by uwzględnić życzenia Klienta.

Rozdział XII

Rozwiązywanie sporów


 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom powszechnym właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 Kodeks postepowania cywilnego (Dz.U.2014.101 j.t).

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest przedsiębiorcą zostaje poddane sądom powszechnym właściwym dla siedziby Sklepu.

 

Rozdział XIII

Postanowienia końcowe


 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t.) i innych aktów prawnych prawa polskiego.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2015 rokuZałącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Jako konsumenci mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sklepem w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.


Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik, wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.


W przypadku dokonania zakupu, który obejmuje wiele produktów dostarczanych osobno partiami, termin, do odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie (doręczenia) ostatniej partii, lub od dnia w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik, wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii.


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną albo fax). Oświadczenie mogą Państwo przesłać na przykład: 


pisemnie na adres:  Skin Chemists Poland Sp. z o.o.  pod adresem ul. Poznańska 8 lok. 91 30-012 Kraków.


w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 


Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


Jeżeli otrzymali Państwo rzecz, to proszę odesłać lub dostarczyć ją nam na adres: Skin Chemists Poland Sp. z o.o. pod adresem ul. Poznańska 8 lok. 91, 30-012 Kraków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.


Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


–   Adresat: Skin Chemists Poland Sp. z o.o. pod adresem ul. Poznańska 8 lok. 91, 30-012 Kraków NIP 6772391699, REGON 3622313119, tel. +48504476604  adres e – mail [email protected]


–  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) ……………………

…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...


–   Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ………………………………………………………….........


–   Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……………………………………………………………......


–  Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………..........


–   Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

……………………………………………………………………………………………………….


– Data ………………………………………………………………………………………………..(*) Niepotrzebne skreślić.
Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając z niej zgadzasz się na ich użycie. Przeczytaj więcej tutaj
[profiler]
Memory usage: real: 30408704, emalloc: 29963376
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem